Studna

Nabízíme:

 • Studna vrtaná
 • Studna kopaná
 • Studna - hloubení, prohlubování, čištění, renovace, opravy,
 • Studna - dezinfekce vody

 • Studna - projektová dokumentace
 • Vyjádření hydrogeologa – projekt a vyjádření je v jednom dokumentu

Studna - kam umístit?

 • Studna individuálního zásobování vodou (dále jen "studna") musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
 • Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění a od sousedních studní je dána normovými hodnotami.
 • Majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu, musí mít povolení k nakládání s vodami. Povolení k nakládání s podzemní vodu vydává vodoprávní úřad. Podkladem je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí –hydrogeologa (osvědčení vydává MŽP)
 • Vyjádření hydrogeologa obsahuje popis zdroje podzemní vody, popis vodního díla, posouzení vlivu odběru vody na okolí a optimální podmínky pro odběr podzemní vody.
 • K realizaci studny je nutné stavební povolení.

Hydrogeologický posudek

Obsahem hydrogeologického posudku je:

 1. Úvod
 2. Přírodní poměry – geologie, hydrogeologie, hydrologie
 3. Technické práce - vrtné práce, geologický popis vrtu, čerpací zkouška, laboratorní práce
 4. Závěr

Aby mohl být celý posudek vypracován, je zapotřebí provést:

 • Čerpací zkoušku
 • Laboratorní analýzy

Čerpací zkouška

Čerpací zkouška ověří, zda trvalý odběr vody neomezí stávající zdroje vody.
Před čerpáním jsou změřeny hladiny vody v okolních zdrojích vody.
Při čerpání se v určitých intervalech přeměřují hladina v čerpaném vrtu a v okolních zdrojích vody.
 

Analýza vzorku vody

Po provedení čerpací zkoušky je odebrán vzorek vody pro analýzu do laboratoře.

 

Vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu který je následně využíván jako studna

 

Vyhloubení průzkumného vrtu podléhá Geologickému zákonu 62/1988 Sb. a v něm jsou mimo jiné uloženy i tyto povinnosti:

 • Na průzkumný vrt musí být vypracován projekt geologických prací (viz Vyhláška 369/2004 o projektování geologických prací).
 • V případě, že vrt je hlubší než 30 m nebo kopaná studna je hlubší než 3 m může projekt vypracovat pouze autorizovaný báňský projektant.
 • Oznámení účelu, rozsah, očekávaná doba provádění průzkumného vrtu ohlásit nejpozději 15 dní před započetím prací
 • Evidence prací u České geologické služby na tiskopisu „Evidenční list geologických prací“- zaeviduje hydrogeolog
 • Sled a řízení technických prací při hloubení průzkumného vrtu provádí hydrogeolog (§ 3 odst. 1 Geologického zákona).

Před započetím

 • zaměření hladin vody ve všech studnách v okolí, u kterých hrozí možnost případného ovlivnění (určí hydrogeolog). Nejlépe za účasti majitelů studní a zástupce obce, kteří zaměření potvrdí podpisem
 • vrtání řídí geolog – popíše geologický profil vrtu, způsob vystrojení vrtu (rozmístění plné a perforované části zárubnice). Určí úpravy pláště vrtu, tj. zrnitost a způsob obsypu, hloubku těsnění pláště vrtu (cementace, jíl, bentonit, pažení naztraceno).

Hydrogeolog zadává parametry čerpací zkoušky (délka trvání, hloubku zapuštění čerpadla a čerpané množství vody, určí které studny v okolí se budou při čerpací zkoušce pozorovat a jak často). Čerpací zkoušku následně vyhodnotí.

V závěrečné zprávě průzkumu určí využitelnou vydatnost vrtu, kvalitu jímané vody a posoudí vliv odběru podzemní vody na zdroje v okolí. Vyhodnocení je vhodné zformulovat tak, aby mohlo sloužit zároveň jako vyjádření hydrogeologa (VHG).

 • Vyjádření hydrogeologa je nedílnou součástí žádosti o odběr podzemní vody, značně riskantní a v poslední době často končí ztrátou vody v okolních studnách.
 • Do dvou měsíců po provedení vrtu musí objednatel prací na Českou geologickou službu zaslat výsledky průzkumného vrtu.

Použití průzkumného vrtu jako vrtanou studnu:

 • pokud bude průzkumný vrt využíván jako vrtaná studna, tj. např. v případě, že z vrtu bude odebrán první kubík podzemní vody (s výjimkou čerpací zkoušky v délce trvání do 14ti dnů a s čerpaným množstvím do 1 l/s) musí být průzkumný vrt zkolaudován jako vodní dílo – studna.
 • Pro kolaudaci potřebujete projekt vrtané studny pro vodohospodářské stavby. Na základě projektu od autorizovaného inženýra požádáte o kolaudaci vrtu jako vodního díla. Zároveň musíte mít od vodoprávního úřadu povolení k odběru podzemní vody.
  Žádost o povolení k odběru podzemní vody musí obsahovat vyjádření hydrogeologa (VHG).

Z výčtu povinností ze zákona je zřejmé, že při realizaci studny je jednoduší a určitě levnější řešit studnu jako vodní dílo od samého začátku, protože projekt i zprávu hydrogeologa budete potřebovat v obou případech.

Vyhloubení vrtané studny která je projektována a realizována jako vodní dílo

 • Vrtanou studnu jako vodní dílo může realizovat pouze fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským oprávněním. 
 • Projekt na takovouto studnu může zpracovat pouze osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby. 
 • Součástí žádosti o stavební povolení takovéto studny je i vyjádření hydrogeologa.
 • Hloubení studny, kterou provádíme je prováděno dle zásad geologického průzkumu jako doplňující průzkum.

Práce řídí a vyhodnocuje hydrogeolog.
 

Nové zdroje vody - podrobné informace

Informace jak vybudovat studnu

 1. Vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu, který je následně využíván jako studna.
 2. Vyhloubení vrtané studny, která je projektována a realizována jako vodní dílo.

Podrobněji k oběma způsobům:

ad 1. Vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu který je následně využíván jako studna:

Vyhloubení průzkumného vrtu podléhá Geologickému zákonu 62/1988 Sb. a v něm jsou mimo jiné uloženy i tyto povinnosti:

 1. Na průzkumný vrt musí být vypracován projekt geologických prací (viz Vyhláška 369/2004 o projektování geologických prací).
 2. V případě, že vrt je hlubší než 30 m nebo kopaná studna je hlubší než 3 m může projekt vypracovat pouze autorizovaný báňský projektant.
 3. Nejpozději do 15 dnů před zahájením vrtání má firma provádějící vrt povinnost ohlásit obci účel, rozsah a očekávanou dobu provádění průzkumného vrtu (§ 9a Geologického zákona).
 4. Vrtařská firma (respektive hydrogeolog) provádějící vrt musí nejméně 30 dnů před zahájením prací zaevidovat práce u České geologické služby na tiskopisu „Evidenční list geologických prací“.
 5. Sled a řízení technických prací při hloubení průzkumného vrtu by měl provádět hydrogeolog (§ 3 odst. 1 Geologického zákona). Velmi doporučuji, aby před tím, než vůbec začnou vrtné práce byly zaměřeny hladiny vody ve všech studnách v okolí, u kterých hrozí možnost případného ovlivnění. Zaměření doporučuji provést za účasti majitele studny. Je vhodné aby u měření byl přítomen i zástupce obce a aby byly naměřené údaje potvrzeny podpisem majitele studny. Geolog by měl popsat geologický profil vrtu, dále navrhnout způsob vystrojení vrtu (rozmístění plné a perforované části zárubnice). Určí úpravy pláště vrtu, tj. zrnitost a způsob obsypu, hloubku těsnění pláště vrtu (cementace, jíl, bentonit, pažení naztraceno). Zadává parametry čerpací zkoušky (délka trvání, hloubku zapuštění čerpadla a čerpané množství vody, určí které studny v okolí se budou při čerpací zkoušce pozorovat a jak často). Čerpací zkoušku následně vyhodnotí. V závěrečné zprávě průzkumu určí využitelnou vydatnost vrtu, kvalitu jímané vody a posoudí vliv odběru podzemní vody na zdroje v okolí. Vyhodnocení je vhodné zformulovat tak, aby mohlo sloužit zároveň jako vyjádření hydrogeologa (VHG). Vyjádření hydrogeologa je nedílnou součástí žádosti o odběr podzemní vody. Z výše uvedeného výčtu povinností je patrné, že hloubení průzkumného vrtu bez účasti geologa je značně riskantní a v poslední době často končí ztrátou vody v okolních studnách.
 6. Do dvou měsíců po provedení vrtu musí objednatel prací na Českou geologickou službu zaslat závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu.
 7. V případě, že průzkumný vrt chcete využívat jako vrtanou studnu, tj. např. v případě, že chcete z vrtu odebrat první kubík podzemní vody (s výjimkou čerpací zkoušky v délce trvání do 14ti dnů a s čerpaným množstvím do 1 l/s) musí být průzkumný vrt „aktivován“ (zkolaudován) jako vodní dílo – studna. Pro Vás to znamená, že musíte mít vypracován projekt vrtané studny od autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby. Na základě projektu požádáte o kolaudaci vrtu jako vodního díla. Zároveň musíte mít od vodoprávního úřadu povolení k odběru podzemní vody. Nedílnou součástí žádosti o povolení k odběru podzemní vody je i vyjádření hydrogeologa (VHG).
 8. Z výčtu povinností, které pro Vás plynou ze zákona je zřejmé, že při realizaci studny je jednoduší a určitě levnější řešit studnu jako vodní dílo od samého začátku, protože projekt i zprávu hydrogeologa budete potřebovat v obou případech.

ad 2) Vyhloubení vrtané studny která je projektována a realizována jako vodní dílo:

Vrtanou studnu jako vodní dílo může realizovat pouze fyzická nebo právnická osoba s příslušným živnostenským oprávněním. Projekt na takovouto studnu může zpracovat pouze osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby. Součástí žádosti o stavební povolení takovéto studny je i vyjádření hydrogeologa. Hloubení studny kterou provádí Ekomonitor je prováděno dle zásad geologického průzkumu jako doplňující průzkum. Práce řídí a vyhodnocuje hydrogeolog.
 

Proč vyhloubit studnu legálně:

Novou vrtanou (nebo kopanou) studnu je možno vyhloubit buď v souladu se zákonem nebo nelegálně. Druhý způsob rozhodně nedoporučuji, neboť pro Vás představuje značné riziko postihu z důvodu porušení vodního a stavebního zákona. Nelegálně provedené studny bývají často zdrojem nepříjemných a zdlouhavých sousedských sporů v případě, že novou studnou jsou ovlivněny studny v okolí. Často k podnětu stačí, že si někdo z okolí všimne vrtné soupravy na vašem pozemku a problém je na světě. Protože na tyto případy zpracovává naše firma znalecké posudky mohu Vás ujistit, že se jedná o nepříjemné záležitosti někdy končící až u soudu.