Studny - vrty - hydrogeologie

 

Nabízíme:

 • hydrogeologické vyjádření, posudky a studie
 • projektová dokumentace (studny vrtané, kopané a jiných vodohospodářských staveb v rámci územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady
 • projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací
 • rizikové analýzy
 • poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Hydrogeologické posudky

 • čerpání podzemní vody, zhotovení odběrného objektu
 • vrty, vrtné práce
 • studny
 • zasakování odpadních vod, zasakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek je podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a je podkladem pro stavební a územní řízení.

Hydrogeologický posudek také potřebujete při budování vrtu, k žádosti o zasakování srážkových nebo odpadních vod.

Ochrana podzemních vod

 • návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Hydrogeologický průzkum

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
 • monitoring kvality povrchových i podzemních vod
 • průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí
 • hydrogeologická ochrana podzemních vod

Regenerace zdrojů vody

 • provádění odkalení, čištění a dezinfekci starých vrtů a studní

Hydrodynamické zkoušky

 • provádění ověřovacích, krátkodobých a dlouhodobých čerpacích a stoupacích zkoušek
 • provádění vsakovacích zkoušek
 • vyhodnocení hydrodynamických zkoušek za účelem zjišťování hydraulických parametrů zvodnělého prostředí a vydatností zdrojů podzemních vod
 • režimní monitoring hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech, jejich vyhodnocení
   

Matematické modelování

zpracování modelových řešení proudění podzemních vod a transportu kontaminantů v saturované zóně horninového prostředí za využití 3-D modelového prostředí programu Visual MODFLOW verze 4.1 a nástavbových programů MT3D, RT3D, SEAWAT a MODPATH

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod