Hydrogeologie

 

 • hydrogeologické vyjádření, posudky a studie
 • projektové dokumentace studní (vrtaných, kopaných) a jiných vodohospodářských staveb v rámci územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady
 • projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací
 • rizikové analýzy
 • poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Ochrana podzemních vod

 • návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů

Hydrogeologický průzkum

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
 • monitoring kvality povrchových i podzemních vod
 • průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí
 • hydrogeologická ochrana podzemních vod

 

Hydrogeologický posudek – odborné posouzení pro:

 • čerpání podzemní vody, zhotovení odběrného objektu
 • vrty, vrtné práce
 • studny
 • zasakování odpadních vod, zasakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek je podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a je podkladem pro stavební a územní řízení.

Hydrogeologický posudek také potřebujete při budování vrtu, k žádosti o zasakování srážkových nebo odpadních vod.

 

Matematické modelování

zpracování modelových řešení proudění podzemních vod a transportu kontaminantů v saturované zóně horninového prostředí za využití 3-D modelového prostředí programu Visual MODFLOW verze 4.1 a nástavbových programů MT3D, RT3D, SEAWAT a MODPATH

Vyhledávání a budování nových zdrojů podzemní vody

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely
 • realizace vrtaných a kopaných studní
 • hydrogeologický dozor při realizaci prací
 • odběry a analýzy vzorků vod
 • zjišťování vydatností zdrojů podzemní vody
 • návrhy technologií úpravy vody

Regenerace zdrojů vody

 • provádění odkalení, čištění a dezinfekci starých vrtů a studní

Hydrodynamické zkoušky

 • provádění ověřovacích, krátkodobých a dlouhodobých čerpacích a stoupacích zkoušek
 • provádění vsakovacích zkoušek
 • vyhodnocení hydrodynamických zkoušek za účelem zjišťování hydraulických parametrů zvodnělého prostředí a vydatností zdrojů podzemních vod
 • režimní monitoring hladin podzemní vody v hydrogeologických objektech, jejich vyhodnocení